Ostravské muzeum

Jedinou pravdu hledal v poušti
Pozvánka na vernisáž
Ostrava, Ostravské muzeum (15. 4.–17. 7. 2011)

Výstava byla uspořádána ke 120. výročí kněžského vysvěcení Aloise Musila a jeho příchodu do Moravské Ostravy. Vznikla zejména díky etnografce Ostravského muzea Mgr. Markétě Palowské, dceři dlouholetého ředitele Muzea Vyškovska dr. Františka Jordána, znalce života a díla Aloise Musila a čestného člena ASAM in memoriam. Za ASAM se podílel na vzniku výstavy především dr. Petr Přebinda, významnou součinnost poskytli Muzeum Vyškovska, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, farnost Moravská Ostrava, Archiv města Ostravy, Zemský archiv v Opavě a Ostravská univerzita.


Výstava dokumentovala jedno z nejméně známých období Musilova života, a sice jeho působení v Moravské Ostravě mezi roky 1891–1895. Musil v této době vyučoval náboženství na českých školách a působil jako pomocný kněz v místní farnosti. Kromě plnění pracovních úkolů se také připravoval k rigorózním zkouškám, které byly součástí jeho doktorského studia na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Přes svou velkou zaneprázdněnost si však Musil dokázal najít čas mj. i na vedení dětského sboru zaměřeného na kostelní zpěv a na aktivní účast v místním českém národním a osvětovém hnutí.

Ačkoli byla výstava uspořádána na poměrně malém prostoru, dokázala poutavě představit toto dosud téměř neprozkoumané období Musilova života, a to pomocí nově vytvořené sady informačních panelů, doplněných ukázkami vzácných dokumentů z Archivu města Ostravy a Muzea Vyškovska a mnohými trojrozměrnými předměty. Součástí expozice byla např. část nábytku z Musilovy Vily Músa v Rychtářově, ukázka knih, prelátský plášť, výstroj na velblouda a několik dobových bohoslužebních předmětů. Kromě cenných archiválií týkajících se farnosti v Moravské Ostravě a místních českých škol (farní a školní kroniky, knihy křtů a pohřbů apod.), byla vystavena i disertační práce Aloise Musila zapůjčená z olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě. Nové panely, rozšiřující informace obsažené v původní sadě panelů zhotovených pro výstavu v Senátu Parlamentu ČR, se soustředily nejen na zmapování Musilova působení v Ostravě na počátku 90. let 19. století, ale také dokumentovaly jeho bohaté styky s významnými místními osobnostmi, které u mnohých přetrvaly až do konce jeho života, jakož i představily profesorovo rodiště (Rychtářov u Vyškova) a snahy o oživení jeho odkazu koncem 60. let 20. století v době krátkého uvolnění poměrů v socialistickém Československu.

Výstavu vhodně doplnily dvě doprovodné akce s účastí ASAM:

- televizní debata věnovaná různým aspektům života a působení prof. Musila v TV Noe
  
- odborná přednáška o prof. Musilovi pronesená místním rodákem dr. P. Přebindou, nazvaná Alois Musil a Ostrava aneb Z ostravského katechety beduínským šejchem

Ohlasy a avíza v médiích a na internetu:

Ostravské muzeum

ČRo 3 Vltava

Česká televize, Křesťanský magazín

Helena Vaculová: Musila si půjčila Ostrava. Mladá fronta DNES, 6. 5. 2011

Lenka Černíková: Jedinou pravdu hledal v poušti. Národopisný věstník 2012, roč. 71, č. 1, s. 119–121

Fotogalerie:

Vytisknout